Skechersi Andmete kasutamise põhimõtted

1. Üldine

1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad Skechersi ja iga isiku suhtes, kes liitub Skechersi lojaalsusprogrammiga.
1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Skechers võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.
1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. Skechers viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja Skechersil on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes liitub Skechersi lojaalsusprogrammiga.
2.2. Andmed – lojalsusprogrammiga liitumisega seoses Skechersile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;
2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. Skechersi Andmete kaitse põhimõtted

3.1. Skechers kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Skechers Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Skechers lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.
3.2. Skechers peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.
3.3. Skechersi töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Skechersi volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine

4.1. Skechers pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. Skechersi poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient Skechersile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks Skechersile annab.
4.2. Skechers kogub Andmeid järgmistel viisidel:
4.3. Skechers saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses;
4.4. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks

5.1. Kliendi tuvastamiseks;
5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);
5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. Kliendiankeedis antud Nõusolekute kohta.
Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et Skechers kasutab Andmeid:
6.1.1. Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;
6.1.2. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).
6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, Skechersile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).
6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. Skechers viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest Skechersile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.
6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab Skechers Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:
6.4.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;
6.4.2. Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;
6.4.3. Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;
6.4.4. Andmete edastamiseks Skechersiga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku;
6.5. Skechers võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:
6.5.1. Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;
6.5.2. Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;
6.5.3. Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);
6.5.4. Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel


Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. Kliendiankeedis antud Nõusolekute kohta.
Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil

9. Andmete vastutav töötleja on Fifaa AS (Skechers), registrikoodiga 10222434, aadressiga Pärnu mnt 142/4, 11317 Tallinn.
10. Skechers võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Skechersi partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes Skechersi poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Skechersiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Mailbow OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.
10.1. Skechersi volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel.

11. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

11.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:
11.1.1. Saada Skechersilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;
11.1.2. Nõuda Skechersilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
11.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;
11.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;
11.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

12. Skechersi poole pöördumise võimalused

12.1. Klient saab pöörduda Skechersi poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril +372 5692 1191 ning e-kirja teel aadressil [email protected].

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub Skechersi ja kõikide Klientide suhtes 10.04.2018.a. Skechersil on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt.